Regulamin Probbe.pl

 1. określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży między przedsiębiorcami poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy i Sklepie

  § 1. Postanowienia Ogólne

  1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.probbe.pl prowadzi sprzedaż hurtową udostępnianych na stronie artykułów tylko za pośrednictwem Internetu. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin.

  1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów podmiotom, które dokonują Zamówień z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  1.3. Właścicielem Sklepu jest TV PROBBE s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach, adres: ul. ul. Osadní 12a, 170 00 Praha 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców miejskiego sądu w Pradze, Czechy pod numerem oddziału 165486 wstawka C dnia 28 kwietnia 2004, posiadająca czeski numer rejestracji IČ: 26009366 i numer NIP: CZ26009366. Kontakt jest możliwy adresem e-mail: zamowienia@probbe.cz

   

  1.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:
  1.4.1 System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  1.4.2 Procesor: 1 GHz
  1.4.3 RAM: 1 GB pamięci RAM
  1.4.4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  1.4.5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
  1.4.6. Sterowanie: klawiatura, mysz
  1.4.7. Opcjonalnie: słuchawki
  1.4.8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  1.4.9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 20) lub Mozilla Firefox (min. wersja 20)

  1.5. Użytkownik poprzez korzystanie ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

  1.6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

  1.7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

  1.8. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  § 2. Definicje

  2.1. Administrator – oznacza administratora Sklepu, czyli TV PROBBE s.r.o. i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.

  2.2. Formularz Rejestracji – oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

  2.3. Formularz Zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  2.4. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta przedsiębiorcy w Sklepie, uregulowana w Sklepie regulaminem.

  2.5. Koszyk Zakupowy – oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub zbiór.

  2.6. Kupujący – pod pojęciem kupującego rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lub podmiot gospodarczy lub osobę umocowaną przez podmiot gospodarczy do podejmowania czynności prawnych w szczególności dokonywania zamówień i podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego.

  2.7. Produkt – oznacza towar oferowany przez Sklep, które może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.

  2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

  2.9. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej www.probbe.pl

   

  2.10. Sprzedawca – oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi Sklep w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcą jest TV PROBBE s.r.o.

  2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 

  2.12. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, oraz zapłaty za towar objęty Umową Sprzedaży.

  2.13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - pisemne potwierdzenia zawartości koszyka, cen, formy dostawy, formy płatności, będące podstawa weryfikacji przez Sprzedawcę, dostępności produktów wymienionych w koszyku Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane każdorazowo za pomocą e-maila do Kupującego na podstawie przesłanego Formularza Zamówienia do Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2.13.1 Potwierdzenie dostępności produktów - pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży a w szczególności, jej zakresu, dostępności produktów, czasu i sposobu realizacji, cen produktów oraz pozostałych kosztów.
  2.13.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie potwierdzenia dostępności produktów a tym samym do nie zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym.

  2.14 Dostępność produktów
  2.14.1. Produkt na magazynie - oznacza iż towar jest dostępny dla Kupującego od ręki w ilościach wskazanych przy produkcie.
  2.14.2. Produkt pod zamówienie - oznacza iż produkt ten nie jest dostępny na miejscu,  produkt jest każdorazowo zamawiany u Producenta lub Dostawcy dla Kupującego po zawarciu umowy sprzedaży w indywidualnie określonym zakresie i terminie dla zawartej umowy sprzedaży. 

  § 3 Złożenie zamówienia

  3.1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży musi Kupujący stworzyć Konto w sklepie, na podstawie którego będzie zarejestrowany w sklepie i może dokonywać zakupów hurtowych

  3.2. Kupujący po rejestracji, zaloguje się w sklepie i może dokonać zakupu poprzez dodanie towaru do koszyka.

  3.3. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.

  3.4.  W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży, a kupujący przyjmuje obowiązek zapłaty kwoty wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

  3.5. Zamówienia złożone w sklepie są rozpatrywane w godzinach pracy sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinach pracy, w soboty, w niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  § 4 Koszt zamówienia

  4.1. Ceny podane w Sklepie są cenami netto, tj. nie zawierają podatku VAT.

  4.2. Podatek VAT jest podany w nawiasie przy cenie produktu

  4.3. Na całkowitą wartość zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.

  § 5 Rabaty 

  5.1. Wszelkie akcje promocyjne, każdorazowo będą regulowane osobnymi zapisami umieszczonymi pod adresem https://probbe.pl/akcni-nabidka

   

  5.2. Rabaty ilościowe i/lub kwotowe będą przyznawane indywidualnie, na podstawie wysokości obrotu i częstotliwości zamówień. Wysokość w/w rabatów każdorazowo zostanie ustalona indywidualnie dla poszczególnego Kupującego. 

  5.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyznania rabatu Kupującemu. 

  § 6 Płatności

  6.1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:

  6.1.1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

  6.1.2. za pobraniem

  6.2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w punkcie 1a  niniejszego paragrafu, za zamówienie powinien zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  6.3. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić w odroczonym terminie płatności na indywidualnie ustalonych warunkach, osobno dla każdego Kupującego, w zależności od wielkości obrotu, czasu współpracy, ilości zamówień. 

  6.4. Kupujący dobrowolnie zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie i wysokości wskazanej w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze. 

  § 7 Realizacja zamówienia

  7.1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są:
  7.1.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD,
  7.1.2. własną dostawą.

  7.2. Czas realizacji zamówienia wynosi 15 dni, jednak Sprzedawca dokłada starań, aby zamówienia były realizowane w jak najkrótszym terminie.

  7.3. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów, termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.

  7.4. Towar objęty Umową sprzedaży jest każdorazowo dostarczany po otrzymaniu zapłaty od Kupującego, z wyłączeniem sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności, będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty za wcześniej dostarczony towar.

  7.5. Zamówienia składane w sklepie Probbe.pl są realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 8 Reklamacje

  8.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o gwarancję producenta

  8.2. Strony jednogłośnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w oparciu o przepisy § 558 KC.

  8.3. Kupujący ma możliwość:
  8.3.1. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  8.3.2. złożyć reklamację, za pośrednictwem Sprzedawcy do producenta rzeczy sprzedanej. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Kupującego o wymaganiach postępowania reklamacyjnego producenta rzeczy wadliwej.
  8.3.3. uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty lub wymiany rzeczy uszkodzonej w transporcie, pod warunkiem dostarczenia do Sprzedawcy wypełnionego i podpisanego protokołu szkody przez kuriera.
  8.3.4. uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty lub wymiany rzeczy przy sprzedaży rzeczy z naruszeniem przepisów prawa. 

  8.4. Zgłoszenia wszelkich braków, wad towaru należy dokonywać w formie pisemnej wraz ze zdjęciami i/lub protokołem szkody na adres e-mail reklamacje@probbe.cz

   

  8.5. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu wszelkich braków, wad towaru zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne i (w przypadku przelewem) dane bankowe Kupującego.

  8.6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@probbe.cz. Uwagi dotyczące pracy przedstawiciela handlowego należy zgłaszać pod adresem reklamacje@probbe.cz.

   

  8.7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszeń wymienionych w niniejszym paragrafie w terminie do 14 dni roboczych

  § 9 Dane osobowe

  9.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  9.2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.
  Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  9.2.1 umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  9.2.2 ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c)
  9.2.3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  9.3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

  9.4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  9.4.1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  9.4.2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  9.4.3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  9.4.4 w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  9.5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  9.5.1. dostępu do swoich danych osobowych,
  9.5.2. ich sprostowania,
  9.5.3. usunięcia,
  9.5.4. ograniczenia przetwarzania,
  9.5.5. żądania przeniesienia danych do innego administratora
  9.5.6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

  9.6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych osobowych z Regulaminu.

  9.7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  § 10 Postanowienia końcowe

  10.1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

  10.2. Każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w niniejszym regulaminie lub fakturze sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

  10.3. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  10.4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

  10.5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim, czeskim w zależności od wyboru Kupującego.

  10.6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

  10.7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu.

  10.8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  10.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2022.