Regulamin Sklepu

Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.petkarma.pl prowadzi sprzedaż detaliczną udostępnianych na stronie artykułów tylko za pośrednictwem Internetu. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów podmiotom, które dokonują Zamówień z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Właścicielem Sklepu jest TV PROBBE s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach, adres: ul. Osadní 12a, 170 00 Praha 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców miejskiego sądu w Pradze, Czechy,dział C pod numerem 165486  dnia 28 kwietnia 2004, posiadająca czeski numer rejestracji IČ: 26009366 i numer NIP: CZ26009366. Kontakt jest możliwy adresem e-mail: info@petkarma.pl i telefonem podanym na stronie internetowej sklepu

1.4. Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się może z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

1.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:

1.6.1 System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

1.6.2 Procesor: 1 GHz

1.6.3 RAM: 1 GB pamięci RAM

1.6.4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

1.6.5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

1.6.6. Sterowanie: klawiatura, mysz

1.6.7. Opcjonalnie: słuchawki

1.6.8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

1.6.9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 20) lub Mozilla Firefox (min. wersja 20)

1.7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, od momentu jego akceptacji. Nie ma możliwości składania zamówień w sklepie Petkarma.pl przez Kupującego lub Konsumenta bez wcześniejszej akceptacji zapisów niniejszego regulaminu.

 1.8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

1.9. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

1.10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne.

 

 Definicje

2.1. Administrator – oznacza administratora Sklepu, czyli TV PROBBE s.r.o. i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.

2.2. Formularz Rejestracji – oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

2.3. Formularz Zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

2.4. Konto – oznacza oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2.5. Koszyk Zakupowy – oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub zbiór.

2.6. Kupujący 

2.6.1. Kupujący mający status konsumenta – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą czynności prawnej tj. zawierająca umowę kupna - niezwiązanej ze swoją działalnością gospodarczą w sytuacji jej prowadzenia. Zwany dalej Konsumentem

2.6.2. Kupujący - oznacza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę kupna ze Sprzedawcą. Zwany dalej Kupującym

2.7. Produkt – oznacza towar oferowany przez Sklep, który może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.

2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

2.9. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej www.petkarma.pl 

2.10. Sprzedawca – oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi Sklep w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcą jest TV PROBBE s.r.o.

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży i dostawy Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym / Konsumentem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Umowy Sprzedaży z Kupującym lub Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego lub Konsumenta od Administratora  potwierdzenia dostępności zamówionych produktów oraz otrzymania przez Sprzedającego zapłaty. 

2.12. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika internetu korzystającego ze Sklepu, niezależnie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną.

2.13. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego lub Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia rozumiane jako zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą

2.14. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (ii) kliknięciu pola „Zarejestrować się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych rejestrującego się Użytkownika: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.

2.15. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do Koszyka Zakupowego w Sklepie. W Formularzu Zamówienia oprócz wskazania Produktu lub zbioru Produktów, które mają być przedmiotem Zamówienia należy wypełnić zgodnie z prawdą wszelkie wymagane pola.

2.16. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - pisemne potwierdzenia zawartości koszyka, cen, formy dostawy, formy płatności, będące podstawa weryfikacji przez Administrotora, dostępności produktów wymienionych w koszyku Kupującego lub Konsumenta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane każdorazowo za pomocą e-maila do Kupującego lub Konsumenta na podstawie przesłanego Formularza Zamówienia do Administratora i nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.17. Potwierdzenie dostępności produktów - pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży a w szczególności, jej zakresu, dostępności produktów, czasu i sposobu realizacji, cen produktów oraz pozostałych kosztów.

2.18 Dostępność produktów

2.18.1. Produkt na magazynie - oznacza iż towar jest dostępny dla Kupującego lub Konsumenta od ręki w ilościach wskazanych przy produkcie.

2.18.2. Produkt pod zamówienie - oznacza iż produkt ten nie jest dostępny na miejscu,  produkt jest każdorazowo zamawiany u Producenta lub Dostawcy dla Kupującego lub Konsumenta po zawarciu umowy sprzedaży w indywidualnie określonym zakresie i terminie dla zawartej umowy sprzedaży.  

 

Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Petkarma.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r., lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. Kupujący wysyłając formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego towaru za cenę i na warunkach wskazanych w opisie. 

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Ostateczny całościowy koszt zakupu obejmujący cenę produktu oraz koszty dostawy i płatności, wskazywany jest przed złożeniem zamówienia, w drugim kroku koszyka pod nazwą “Płatność i Dostawa” przed kliknięcie pola „Zamawiam i płacę”

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego lub Konsumenta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Kupującego lub Konsumenta.

3.4. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i może być dokonane przez każdego Kupującym i Konsumenta niezależnie od faktu posiadania przez niego Konta. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz akceptacji niniejszego regulaminu, oraz (ii) kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). Dla Kupujących i Konsumentów posiadających Konto, domyślnymi danymi, są dane podane w Formularzu Rejestracyjnym. (Kupujący lub Konsument winien uzupełnić pozostałe puste pola, jak również może wskazać inne dane na potrzeby określonego Zamówienia). Każdorazowo złożenie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego za pośrednictwem pisemnego “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia ”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia  nie jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży.

3.5. Konsument oświadcza, iż posiada pełnię zdolności do czynności prawnych będących przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży. W przypadku składania Zamówienia lub zawierania Umowy Sprzedaży w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba działająca w imieniu Kupującego oświadcza, iż działa zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danym podmiocie lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa do zawierania tego typu stosunków prawnych wydanego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

3.6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym lub Konsumentem dochodzi z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia dostępności produktów oraz otrzymania przez Administratora zapłaty. 

3.7. Potwierdzenie o którym mowa w punkcie 3.6 zostanie wysłane przez Administratora na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia. Oznacza to, że zawarcie umowy sprzedaży bez podania adresu e-mail przez kupującego nie będzie możliwe. 

3.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży z Konsumentem lub z Kupującym  w odpowiedzi na złożone Zamówienie, w sytuacji, gdy: 

3.8.1. Umowa sprzedaży dotyczy produktu z określoną dostępnością “pod zamówienie”  -  w szczególności, gdu okaże się, że zamówiony Produkt nie jest już dostępny u Dostawcy lub Producenta lub jego sprzedaż jest z uzasadnionych powodów niemożliwa;

3.8.2. Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Konsumenta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji;

3.8.3. Doszło do istotnej zmiany ceny danego Produktu (o więcej niż 3%) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę;

3.8.4. Konsument lub Kupujący zamówi jednorazowo ilość produktów, których łączna waga przekracza 48 kg lub 5 sztuk towaru jednego rodzaju;

3.8.5. Konsument lub Kupujący naruszy niniejszy Regulamin;

3.9. Sposoby płatności:

Płatność za złożone zamówienie na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Kupującego lub Konsumenta dokonanego w Formularzu Zamówienia:

3.9.1. Za pobraniem - oznacza płatność uiszczoną u pracownika firmy kurierskiej

3.9.2. Przelewem z góry na konto bankowe - oznacza płatność dokonana na rachunek bankowy prowadzony dla Sprzedawcy przez Santander Consumer Bank S.A. 76 1090 2327 0000 0001 1699 3152 

3.9.3. Płatność kartą za pośrednictwem ComGate Payments, a.s.

3.9.4. Szybki przelew za pośrednictwem ComGate Payments, a.s.

3.9.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy bramki płatniczej firmy ComGate Payments, a.s.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w sklepie,wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.11.  Zamówienia złożone w sklepie są rozpatrywane w godzinach pracy sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinach pracy, w soboty, w niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.12. Konsument lub Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu, którego numer jest podany na stronie internetowej sklepu. Złożenie zamówienia przez telefon nie jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Do zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym lub Konsumentem dochodzi z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia dostępności produktów oraz otrzymania przez Administratora zapłaty. 

 

Nie przyjęcie zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1 Administrator każdorazowo zawiadomi Kupującego lub Konsumenta o odmowie zawarcia Umowy sprzedaży z powodu braku dostępności towaru w przeciągu do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego lub Konsumenta zamówienia.

4.2 W sytuacji dokonania płatności przez Kupującego lub Konsumenta za pośrednictwem ComGate Payments, a.s. przed uzyskaniem od Administratora potwierdzenia dostępności produktów. Sprzedający dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Kupującego lub Konsumenta w terminie 3 dni roboczych.

 

Warunki dostawy

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2. Dostawa możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego lub Konsumenta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce Przesyłki i płatności. W przypadku różnic między nimi decydujące znaczenie mają koszty dostawy wskazane w trakcie składania Zamówienia.

5.4. Termin dostawy Produktu do Kupującego lub Konsumenta wynosi do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności produktów przez Administratora, jeżeli Produkt jest oznaczony „na magazynie”. Termin dostawy produktów z określeniem dostępności jako “pod zamówienie”  jest określany indywidualnie dla każdego zamówienia i wskazany w potwierdzeniu dostępności produktów. O terminie dostawy Kupujący lub Konsument jest każdorazowo informowany w drodze wiadomości email. 

5.5. Bieg terminu rozpoczyna się od:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Kupującego lub Konsumenta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy oraz otrzymania przez Kupującego lub Konsumenta potwierdzenia dostępności produktu.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży .

5.6. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący lub Konsument zobowiązany jest do każdorazowego zbadania przesyłki w obecności kuriera firmy przewozowej.  Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło:

  • widoczne uszkodzenie opakowania
  • ubytek lub uszkodzenie produktu

obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spisania protokołu szkody w obecności i z udziałem kuriera firmy przewozowej.

 

Warunki usunięcia Konta

6.1. Sklep i Kupujący lub Konsument posiadający Konto mogą w każdym czasie zgodnie postanowić o usunięciu Konta.

6.2. Kupujący lub Konsument może wyrazić wolę usunięcia Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@petkarma.pl  Konto w takim wypadku zostanie usunięte w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli w tym przedmiocie.

6.3. W wypadku Konsumentów lub Kupujących posiadających konto Sprzedawca może zdecydować jednostronnie o usunięciu konta, gdy Konsument lub Kupujący obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Konto w takim wypadku zostanie usunięte w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 

Postępowanie reklamacyjne

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu wady Produktu są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121t.j. ze zm.) Kodeks Cywilny.

7.2. Rękojmia Sprzedawcy za wady Produktów w odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona zgodnie z zapisem art. 558 §1 Kodeksu cywilnego

7.3. Zawiadomienia o wystąpieniu wady Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@petkarma.pl. Każde zgłoszenie musi zawierać:

  • precyzyjny opis wady, oraz treść żądania
  • zdjęcia potwierdzające wystąpienie wady
  • numer zamówienia
  • potwierdzenie zakupu
  • W sytuacji gdy jest to niezbędne dla oceny wady Produktu należy dostarczyć pod adres : TV Probbe s.r.o. (DPD WBA), Uczniowska 34, 53-306 Wałbrzych. O konieczności dostarczenia Produktu Sprzedawca informuje indywidualnie Kupującego lub Konsumenta.

7.4 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna. 

7.5. W sytuacji gdy reklamacja dotyczy uszkodzenia produktu w czasie transportu, a w szczególności przy widocznym uszkodzeniu opakowania w którym produkt został dostarczony do Kupującego lub Konsumenta, Kupujący lub Konsument jest zobowiązany wypełnić protokół szkody w obecności pracownika firmy transportowej, uzyskać podpis pracownika firmy transportowej, a kopię protokołu dołączyć do zawiadomienia o wystąpieniu wady.

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego lub Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres email, chyba że strony ustalą inny sposób.

7.7. W przypadku uznania zasadności reklamacji koszty dostawy w wysokości najniższej opłaty pocztowej lub kurierskiej dostępnej w miejscu zamieszkania reklamującego niezbędnej dla bezpiecznego doręczenia przesyłki, pokrywa Sprzedawca.

7.8. Każdy Użytkownik Sklepu uprawniony jest również do zgłaszania w formie mailowej wszelkich zastrzeżeń związanych ze sposobem funkcjonowania Sklepu lub Konta.  Zgłoszenie takie powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej zastrzeżenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia. Zaleca się podanie w opisie zgłoszenia jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących zdarzenia będącego powodem zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia.

7.9. Sklep odniesie się do zgłoszenia, o którym mowa powyżej, nie później niż w terminie 14 dni a odpowiedź jest wysyłana na podany przez zgłaszającego adres email, chyba że strony ustalą inny sposób.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez konsumentów

8.1. Konsument, oraz Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wskazanego formularza przed jego upływem terminu 14 dni. Oświadczenie należy wysłać w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@petkarma.pl 

8.2. Sprzedawca poprzez niezwłoczne przesłanie na adres poczty elektronicznej Konsumenta, lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą  stosownej informacji, potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą  od umowy.

8.3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a odstępujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pod adres : TV Probbe s.r.o. (DPD WBA), Uczniowska 34, 58-306 Wałbrzych. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  dokonując Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Pzedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.4. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.5. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem wpłaconych sum do chwili otrzymania od Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą  produktu, od zakupu którego Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedający sprawdzi stan przekazanego produktu i po potwierdzeniu nienaruszonego stanu produktu, zwróci wpłaconą cenę na polski rachunek bankowy Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wskazany w formularzu. Sprzedający zwróci również koszty przesyłki do Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w kwocie równej cenie najtańszej opcji przesyłki dostępnej do wyboru Konsumenta przy składaniu Zamówienia.

8.6. Sprzedawca dokona zwrotu środków w terminie 3 dni roboczych, na wskazany w formularzu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą numer rachunku bankowego, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wskaże inny sposób. 

8.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą w umowach:

8.7.1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;;

8.7.2. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.7.3. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

8.7.4. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.7.5. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

8.7.6. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są rzeczy które dotyczą bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa przedsiębiorca kupujący towar.

8.8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu z wyłączeniem Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą.

8.9. Wzór formularza odstąpienia umowy jest dostępny do pobrania pod niniejszym Regulaminem w załączniku nr 1.

 

Postanowienia dotyczące podmiotów niebędących konsumentami

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Odpowied­zialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

Dane Osobowe

10.1.  Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji oraz w trakcie składania Zamówień w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej, co nie jest jednakże warunkiem skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne – może jednak być niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji umów opisywanych w niniejszym Regulaminie. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu email, może on stanowić dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody.

10.2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa lub niniejszym Regulaminie.

10.3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu realizowane są w sposób i przy pomocy środków technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości danej usługi, a ponadto, pozwalających na jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści.

10.4. Odbiorcy danych osobowych:

10.4.1. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.4.2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

10.5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj). W wypadku Usługobiorców (Kupujących) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

10.6. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zasięgnięcia informacji u Administratora o rodzaju przetwarzanych danych osobowych tego Użytkownika i o celu ich przetwarzania, jak również do zażądania zaprzestania ich przetwarzania.

10.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące kwestii związanych z ochroną danych osobowych zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w zakładce Ochrona danych osobowych i Polityka prywatności.

 

Postanowienia końcowe

11.1. Formą komunikacji ze Sprzedawcą jest poczta elektroniczna działająca pod adresem info@petkarma.pl oraz telefon podany na stronie internetowej sklepu.

11.2. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący i Konsument ma możliwości skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają między innymi stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

11.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11.4. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie sklepu w zakładce Regulamin sklepu oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika posiadającego Konto z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji kiedy Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem w trybie wskazanym w pkt. 6.2.

11.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem Regulamin sklepu.

11.6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi rejonowemu dla Wrocław Fabryczna.

11.7 We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

11.8.  Zdjęcia użyte na stronie internetowej Administratora są jedynie zdjęciami poglądowymi, co oznacza iż kolor, struktura, wykończenie, szczegóły, elementy składowe ze zdjęcia mogą się różnić od rzeczywistych.

11.9 Opisy produktów umieszczone na stronie internetowej Administratora są jedynie opisami poglądowymi, co oznacza, że w ich szczegółach mogą się różnić od opisów umieszczonych na opakowaniu, lub stronie internetowej producenta.

11.10. Niniejszy regulamin można pobrać i wydrukować ze strony sklepu Petkarma.pl  

11.11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2022.

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Kupujący:

Imię i nazwisko: ...................................

Adres: ..................................................

Telefon i e-mail: ...................................

Sprzedawca:

TV Probbe s.r.o., NIP:CZ26009366

Adres wysyłki zwracającego towaru: TV PROBBE S.R.O. (DPD WBA), UCZNIOWSKA 34, 58-306 WAŁBRZYCH

 

Sporządzono w .............. dnia ...............

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy

 

 

Szanowni Państwo,

Ja .............­.............­......... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w państwa sklepie petkarma.pl zawartej dnia........­.............­......., numer zamówienia...­.............­........ Pieniądze za zamówienie prosze przesłać na numer konta...................................................nie później niż 14 dni kalendarzowych po dostarczeniu tego powiadomienia o odstąpieniu od umowy

Zwracam następujący towar:

  1. ................................................ ........................
  2. ................................................ ........................
  3. ................................................ ........................

Pozdrawiam

.................................................. ............

(podpis)

Załącznik:

Kopia faktury