Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE - o 3 kg krmivo Ibero NATURAL

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “Vyhrajte krmivo zdarma” uvedenou na facebookové stránce facebook.com/krmeni.cz/ (dále jen „soutěž“). Soutěž nijak nesouvisí se společnosti Meta, která vlastní stránku Facebook. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků Pořadatelem.

 

Pořadatelem soutěže je:

 

TV PROBBE s.r.o. IČ: 26009366 se sídlem: Osadní 12a, 170 00 Praha (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

 

I. Termín a místo konání soutěže:

1. Soutěž probíhá od 14.2.2024 - 18.2.2024 do 23:59:00 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), prostřednictvím komentářů na facebooku.

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel (popř. pořadatel) je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli (popř. pořadateli či technickému správci) tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti, bude ze soutěže vyloučen.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

1. V Soutěži hrajeme o 3 x 3 kg krmiva Ibero NATURAL

2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím kurýrní společnosti nebo české pošty výhradně na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď na informační zprávu o výhře nebo přidány k další objednávce v eshopu krmeni.cz

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 48 hodin od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím oznámení na facebooku v komentáři u příspěvku soutěže. Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět a v rámci této odpovědi uvést své jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící pořadateli také svůj souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na emailovou zprávu nedoručí zadavateli do 7 dnů ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na výherní zprávu na adresu v České republice, kterou výherce pořadateli sdělil.

4. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

5. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jednou odpovědi (komentářem), splňujícími podmínky. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.

 

IV. Pravidla soutěže a určení výherců:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže vloží komentář s fotkou pod soutěžní příspěvek

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat rovněž pouze jednou.

3. Určení výherců:

a. V soutěží vyhrávají celkem 3 soutěžící, kterého vybereme náhodně na základě správně zaslané odpovědi.

b. Každý výherce získá 3 kg krmiva Ibero NATURAL dle svého výběru

b. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát soutěžící pouze jednou.

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Registrací do soutěže resp., nahráním své soutěžní odpovědi na položenou soutěžní otázku a případně odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel bere soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce, na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, fotografie, soutěžní příspěvek a případně v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto pravidel (dále jen „údaje“) budou zpracovávány pořadatelem, jakožto správcem (dále jen jako „Společnost“) (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

2. Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci, výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení, město, soutěžní příspěvek v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na této stránce s pravidly.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.

4. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená se společnosti Meta majitelem Facebooku. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli a pořadateli soutěže.